بازرگانی

بازرگانی

بخش بازرگانی این شرکت دارای نمایندگی های زیر می باشد و آمادگی تهیه لوازم حفاری از اقصی نقاط جهان را داریم.